Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân niên học 2021 – 2022

Bạn đang xem: Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân niên học 2021 – 2022 tại pgddttramtau.edu.vn

Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân niên học 2021 – 2022 giúp những em tham khảo, nhanh chóng hoàn thiện bài thu hoạch của mình sau khi học xong “Tuần sinh hoạt Công dân – Học sinh sinh viên”.

Bài thu hoạch phải nêu được những kết quả, những gì đã học được. Đồng thời, thể hiện được sự hiểu biết của mình đối với những đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. không những thế, những em còn có thể tham khảo thêm mẫu cam kết tuần sinh hoạt công dân. Chi tiết mời những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Lê Hồng Phong:

Bài thu hoạch Tuần sinh hoạt Công dân năm 2021 – 2022

Câu 1. Anh (chị) hãy trình bày Điều 4 “Trách nhiệm với công việc học tập, rèn luyện” và điều 8 “xử sự với cảnh quan, môi trường, tài sản công” trong “Quy tắc xử sự của người học trong Trường Đại học thương nghiệp” (ban hành theo quyết định số 459/QĐ-ĐHTM ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học thương nghiệp). Liên hệ bản thân trong việc thực hiện “Quy tắc xử sự của người học trong Trường Đại học thương nghiệp”.

Câu 2. Anh (chị) hãy trình bày Điều 26 “Khen thưởng”, Điều 27 “Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm những quy định học tập, thi, rà soát và làm tốt nghiệp khóa học” trong “Quy định về huấn luyện đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ” (ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-ĐHTM ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học thương nghiệp và Quyết định số 247/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 10 tháng 4 năm 2017, Quyết định số 598/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 12 tháng 9 năm 2017 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế huấn luyện hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ).

Câu 3. Anh (Chị) hãy trình bày nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường. ngày nay, Đảng và Nhà nước cần làm gì để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vấn đề trên?

Gợi ý đáp án

1. Xây dựng, phát triển quốc gia giàu mạnh, hưng vượng, tăng dân trí, bồi dưỡng nhân tài.

– Sau khi cách mệnh Tháng Tám thành công, với cương vị là người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chủ toạ Hồ Chí Minh mong muốn xây dựng quốc gia giàu mạnh, mang lại tự do, no đủ, hạnh phúc cho nhân dân. Tư tưởng của Người đã được nhấn mạnh tại Đại hội II của Đảng (1951): Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, phú cường. Người nhiều lần nhắc nhở: “nếu như nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

– Trong phiên họp trước tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 03/9/1945, Người đã nêu lên những nhiệm vụ cấp bách của chính quyền đó là diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Nói cách khác, tập trung khắc phục hai vấn đề trọng yếu: phục hồi và phát triển nội lực quốc gia; đối ngoại linh hoạt tránh nguy cơ ngoại xâm, kéo dài thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến.

– Trong những nhiệm vụ và giải pháp cấp bách đó, Người đặc biệt chú trọng việc tăng dân trí, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển quốc gia giàu mạnh. Trong thư gửi những học sinh nhân ngày khai trường trước tiên của nước Việt Nam độc lập (05/9/1945), chủ toạ Hồ Chí Minh đã động viên, khích lệ: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với những cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của những em”.

– chủ toạ Hồ Chí Minh nêu rõ, trước đây thực dân Pháp thống trị đã thực hiện chính sách ngu dân để dễ lừa dối, bóc lột dân ta, có tới 95% đồng bào ta không biết chữ. “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là tăng dân trí”. Nạn thất học, kém hiểu biết là một cản trở lớn cho sự phát triển của quốc gia và dân tộc. Người kêu gọi: “…Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, phận sự của mình, phải có tri thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ”.

– kế bên việc tăng dân trí, chủ toạ Hồ Chí Minh cũng chỉ ra nhiệm vụ quan trọng trong kiến thiết quốc gia là bồi dưỡng nhân tài. “Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có rất nhiều lắm nhưng nếu như chúng ta khéo lựa chọn lựa, khéo phân phối, khéo sử dụng thì nhân tài ngày càng phát triển càng thêm nhiều”.

– Xuyên suốt hai cuộc trường chinh kháng chiến chống lại những thế lực đế quốc thực dân Pháp và Mỹ, đường lối kiến thiết quốc gia, từng bước hiện thực hóa vọng xây dựng và phát triển quốc gia giàu mạnh, hưng vượng luôn được Đảng và bác bỏ Hồ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách cụ thể, thích hợp, sáng tạo và quyết liệt.

– Trước lúc đi xa, trong Di chúc Người phân bua điều mong muốn cuối cùng, cũng là khát vọng tột bậc: “Toàn Đảng, toàn dân ta kết đoàn phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mệnh toàn cầu”.

– Những tư tưởng, khát vọng của chủ toạ Hồ Chí Minh về một Việt Nam hùng cường tiếp tục được toàn Đảng, toàn dân tộc từng bước hiện thực hóa trong công cuộc xây dựng quốc gia theo trục đường xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới phát triển quốc gia trong 35 năm qua và trong những chặng đường tiếp theo. Kết quả, thành tựu đem lại “rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn vượt bậc”, như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “quốc gia ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

2. Thực hiện khát vọng quốc gia giàu mạnh, hưng vượng trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, no đủ cho Nhân dân

– Hồ Chí Minh ngay từ khi ra đi tìm đường cứu nước đã mang khát vọng lớn lao: Độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Người khẳng định: “Tôi chỉ có một sự thèm muốn, thèm muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào người nào cũng có cơm ăn áo mặc, người nào cũng được học hành”.

– Khi nước nhà độc lập, khát vọng no đủ, hạnh phúc của nhân dân trở thành động lực và mục tiêu hành động của toàn Đảng, Chính phủ và chủ toạ Hồ Chí Minh. Trong tư tưởng của Người, hạnh phúc của người dân đơn thuần là quyền sống, từ đó phát triển một dân tộc, một quốc gia hạnh phúc. Đó là một xã hội do nhân dân lao động làm chủ, đồng đẳng, không có chế độ người bóc lột người, “một xã hội hoàn toàn mới mẻ, đầy tính nhân văn, “đưa quần chúng tới một cuộc sống xứng đáng, vẻ vang và ngày càng phồn vinh, làm cho mọi người lao động có một Tổ quốc tự do, hạnh phúc và hùng cường, hướng tới những chân trời tươi sáng”.

– Trong quá trình xây dựng quốc gia, Người rất coi trọng những chính sách kinh tế nhằm đạt tới sự ổn định và phát triển xã hội, đem lại hạnh phúc cho con người. Người khẳng định Ðảng ta, Nhà nước ta từ nhân dân mà ra, vừa là người lãnh đạo vừa là người tôi đòi của nhân dân, không có lợi ích nào khác lợi ích của nhân dân.

– Cả cuộc thế hoạt động của chủ toạ Hồ Chí Minh hiến dâng trọn vẹn cho cách mệnh, “chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân”. Trong Di chúc, Người dặn dò: “Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”. Mong muốn của Người là người nào người nào cũng được góp công sức vào sự nghiệp cách mệnh của dân tộc và thừa hưởng thành tựu do cách mệnh mang lại. Ý chí, khát vọng độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân, hùng cường cho dân tộc và tấm kiểu mẫu mực suốt đời phụng sự quốc gia, phục vụ Nhân dân của chủ toạ Hồ Chí Minh luôn là động lực, tư tưởng soi đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và phát triển quốc gia, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

3. Xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.

– Hiện thực khát vọng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phải xây dựng chế độ chính trị dân chủ, tiến bộ, thật sự vì dân, xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội văn minh, tiến bộ với những trị giá đạo đức tốt đẹp. Muốn vậy, phải xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, có kế hoạch thực hiện với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.

– quốc gia giành được độc lập, vấn đề kiến thiết, phát triển kinh tế – xã hội trở nên cấp thiết. Ngày 31/12/1945, chủ toạ Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 78 về việc thiết lập “Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết” của Chính phủ. Phát biểu trong phiên họp trước tiên của Ủy ban ngày 10/01/1946, Hồ Chí Minh mong muốn mọi người “đem tài năng tri thức lo bồi bổ về mặt kinh tế và xã hội”, “Làm cho dân có ăn. Làm cho dân có mặc. Làm cho dân có chỗ ở. Làm cho dân có học hành”.

– Trong thư gửi những giới công thương nghiệp Việt Nam, Người viết: “Trong lúc những giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới Công-Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới Công-Thương trong công cuộc kiến thiết này”. Người nhấn mạnh, nền kinh tế quốc dân thịnh vượng tức là những sự kinh doanh của những nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. những nhà công nghiệp, thương nghiệp hãy cùng đem vốn vào làm những công cuộc ích quốc lợi dân. – Trong ngành nông nghiệp, chủ toạ Hồ Chí Minh nêu rõ: “Nước muốn giàu mạnh thì phải phát triển nông nghiệp”, “Chúng ta phải quý mỗi tấc đất như một tấc vàng”. Người khuyến khích: “Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh, thì cần phải có hợp tác xã”.

– Theo Người, “muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển công nghiệp nhưng đồng thời cũng phải phát triển nông nghiệp, vì hai ngành đó khăng khít với nhau… nếu như ngành công nghiệp phát triển mà ngành nông nghiệp không phát triển thì khập khiễng như người đi một chân”. Xuất phát từ điều kiện nước ta, sản xuất nông nghiệp có một vị trí hết sức quan trọng, Người chủ trương phải cải tạo và phát triển nông nghiệp thì mới có cơ sở để phát triển những ngành kinh tế khác, để tạo điều kiện cho việc công nghiệp hóa nước nhà. “Nhân dân ta, đặc biệt là người lao động và nông dân ta, phải tích cực thi đua yêu nước, thực hiện khẩu hiệu: làm nhiều, nhanh, tốt, rẻ”. “Tự lực cánh sinh, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”. Có sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn xã hội, tương tự mới phát triển kinh tế, tăng đời sống vật chất và ý thức của nhân dân, xúc tiến sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày càng thắng lợi.

4. Phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài

– Vấn đề nội lực dân tộc là một điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Với ý thức “đem sức ta mà tự phóng thích cho ta”, ngay khi thời cơ tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ toạ Hồ Chí Minh, sức mạnh nội lực của hơn 20 triệu người dân Việt Nam đã được phát huy, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mệnh Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân.

– Sau ngày nền độc lập ra đời, chủ toạ Hồ Chí Minh khẳng định: “Tự lúc giành quyền độc lập tới nay, xứ Việt Nam ta vẫn hết sức nỗ lực để một mặt yên nội trị, một mặt gây thực lực chống xâm lược và tranh thủ ngoại giao được thắng lợi. Sức nỗ lực ấy đã đem lại cho chúng ta những kết quả khả quan”. Điều này đã nói lên ý thức, ý kiến, đường lối của Đảng và bác bỏ Hồ trong xây dựng và bảo vệ quốc gia là phát huy tối đa những nguồn lực bên trong, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, có chính sách mở cửa, hỗ trợ phát triển nền kinh tế nhằm tạo nội lực dân tộc vững mạnh.

– Người tuyên bố: “Đối với những nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi ngành”, “Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của những nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả những ngành kỹ nghệ của mình”.

– ý kiến của Người trong việc mở cửa, hợp tác quốc tế không chỉ nhằm mục đích nhận được sự viện trợ của bạn bè quốc tế, mà thông từ đó thu hút ngoại lực, thu hút đầu tư, tạo ra những điều kiện phát huy tiềm năng của quốc gia, phát triển kinh tế, tăng đời sống của nhân dân. những nước bạn giúp ta cũng như thêm vốn cho ta, do vậy phải sử dụng có hiệu quả những nguồn lực từ bên ngoài. Ta phải khéo sử dụng cái vốn ấy để bồi bổ lực lượng, phát triển khả năng của ta, tức là có thêm điều kiện để tự lực cánh sinh.

– Ngay từ cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng và chủ toạ Hồ Chí Minh đã nêu rõ vấn đề này trong đường lối kháng chiến, đường lối kiến thiết quốc gia.

Người chỉ rõ phải phát triển toàn diện kinh tế từ nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp tới phát triển dịch vụ, mở rộng giao lưu kinh tế với những nước, trước hết là những nước anh em, những nước xã hội chủ nghĩa. Suốt cuộc kháng chiến, mặc dù tình hình toàn cầu diễn biến phức tạp, song Người vẫn nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ, viện trợ của những nước bạn cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. “Cuộc kháng chiến trong khoảng thời gian dài của chúng ta được thắng lợi là do nơi chúng ta động viên kinh tế được thành công, vì chúng ta có biết động viên kinh tế một cách khôn khéo, thực lực của chúng ta mới được đầy đủ và dẻo dai”.

– Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ý chí tự lực, tự cường được khơi dậy mạnh mẽ trong toàn Đảng và nhân dân hai miền Nam – Bắc nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thống nhất quốc gia, bảo toàn nền độc độc lập, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thời gian này, chúng ta tiếp tục nhận được rất nhiều sự ủng hộ, viện trợ từ những nước anh em và bè bạn quốc tế. Điều này một lần nữa khẳng định ý kiến, đường lối đúng đắn của Đảng và bác bỏ về coi trọng nội lực, khéo léo tranh thủ, tận dụng ngoại lực, xây dựng, phát triển và bảo vệ quốc gia.

5. Luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của quốc gia, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những ý kiến, chủ trương thích hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác

– Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được Đảng và chủ toạ Hồ Chí Minh đặt ra trên cơ sở nhận thức khoa học, đúng đắn lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, thích hợp với thực tiễn quốc gia. Từ thực tiễn, hoàn cảnh nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu, lại trải qua chiến tranh, chủ toạ Hồ Chí Minh nghĩ rằng, xây dựng chủ nghĩa xã hội “không thể làm mau được mà phải làm dần dần”, “làm sao cho dân giàu nước mạnh”.

– Độc lập, sáng tạo trong tư duy, ý kiến, chủ trương và hành động là phong cách vượt bậc của chủ toạ Hồ Chí Minh. Theo Người, xây dựng, phát triển quốc gia theo trục đường xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Việt Nam phải có cách làm, bước đi và giải pháp thích hợp. “Ta không thể giống Liên Xô, vì Liên Xô có phong tục tập quán khác, có lịch sử địa lý khác… ta có thể đi trục đường khác để tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

– Chúng ta phải học tập kinh nghiệm những nước anh em và vận dụng những kinh nghiệm ấy một cách sáng tạo. Chúng ta phải tăng sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác – Lênin để sử dụng lập trường, ý kiến, phương pháp chủ nghĩa Mác – Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, tìm hiểu một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mệnh Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mệnh xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta.

Những chỉ dẫn của chủ toạ Hồ Chí Minh có trị giá chỉ đạo thực tiễn và nghiên cứu lý luận về sự nghiệp xây dựng và phát triển quốc gia theo trục đường của chủ nghĩa xã hội, trở thành cơ sở, nền tảng tư tưởng đặc biệt quan trọng để Đảng đổi mới tư duy lý luận, nắm bắt thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, hoạch định đường lối đổi mới tại Đại hội lần thứ VI của Đảng (12/1986) và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trong những giai đoạn cách mệnh để Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân niên học 2020 – 2021

Câu 1: Quyền và nghĩa vụ của học sinh sinh viên?

Câu trả lời gợi ý:

Sau khi tham gia tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên, tôi đã nắm rõ những quyền và nghĩa vụ của học sinh viên viên:

Quyền của học sinh sinh viên:

Thứ nhất, được nhận vào học đúng ngành nghề đã đăng ký dự tuyển nếu như:

+ Đủ điều kiện dự thi.

+ Đủ những điều kiện xét tuyển do hội đồng tuyển sinh trường quy định cho mỗi khóa tuyển sinh và từng ngành nghề.

Thứ hai, nếu như trường có mục tiêu tuyển sinh đi học nước ngoài theo những hiệp nghị Nhà nước, sinh viên, học sinh có nguyện vọng và có đủ những điều kiện quy định, được quyền đăng ký vào diện dự tuyển đi học nước ngoài theo quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài hiện hành của Bộ Giáo dục và huấn luyện.

Thứ ba, được sử dụng thư viện, những trang thiết bị và phương tiện phục vụ học tập, thử nghiệm, nghiên cứu khoa học để tăng trình độ theo quy định của trường.

Thứ tư, Học sinh sinh viên sau khi đăng ký chính thức và được trường đang học cho phép, thì được khuyến khích học tập theo chương trình tư nhân, học vượt thời hạn quy định, cùng một lúc ở nhiều ngành trong một trường và nhiều trường, thi lấy nhiều bằng, học thêm ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học, thi học sinh, sinh viên giỏi.

Thứ năm, trong thời gian học tập, học sinh sinh viên hệ chính quy thừa hưởng quyền lợi vật chất và ý thức theo chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước như: tạm hoãn thực hiện quân dịch trong thời bình (đối với học sinh sinh viên), được cấp học bổng khuyến khích, nếu như đạt được tiêu chuẩn quy định.

Học sinh sinh viên thuộc diện chính sách xã hội thừa hưởng trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí.

Học sinh sinh viên nghèo vượt khó học tập có thể được xem xét miễn giảm học phí, được trợ cấp khó khăn tùy theo điều kiện của trường, học sinh sinh viên đạt loại giỏi, ngoài học bổng khuyến khích do ngân sách Nhà nước cấp, còn thừa hưởng những loại học bổng khuyến khích do ngân sách Nhà nước cấp, còn thừa hưởng những loại học bổng khuyến khích tài năng khác do những tổ chức, những tư nhân tài trợ cho trường.

Thứ sáu, học sinh sinh viên được nhà trường phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, về chế độ chính sách của nhà nước có liên quan tới học sinh sinh viên; được đóng góp ý kiến với Hiệu trưởng về mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp huấn luyện, được phản chiếu nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng khắc phục những vấn đề có liên quan tới tư nhân và tập thể học sinh sinh viên như học tập, môi trường huấn luyện, ăn, ở, sinh hoạt và những mặt trong đời sống ý thức.

Thứ bảy, học sinh sinh viên được chăm lo, bảo vệ sức khỏe theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

Thứ tám, học sinh sinh viên được quyền cử đại diện vào những Hội đồng trường, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng xét học bổng và những hội đồng khác của trường có liên quan tới học sinh sinh viên. Học sinh sinh viên được khuyến khích và tạo điều kiện hoạt động trong những tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, tham gia những tổ chức tự quản của học sinh sinh viên, những hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài trường, những hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, thích hợp với mục tiêu huấn luyện của trường.

Thứ chín, học sinh sinh viên được nhà trường viện trợ để tìm việc làm khi ra trường (giới thiệu nhu cầu xã hội, cơ sở cần tuyển lao động, cấp giấy giới thiệu, hồ sơ để học sinh sinh viên tự tìm việc làm). Học sinh sinh viên đạt loại khá, giỏi mà trong quá trình học tập ở trường không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên được nhà trường ưu tiên trong giới thiệu tìm việc làm.

Thứ mười, khi tốt nghiệp đạt loại giỏi, nếu như có nguyện vọng, học sinh sinh viên được nhà trường xem xét học chuyển tiếp ở những cấp, bậc học cao hơn theo quy chế tuyển sinh hiện hành của những cấp, bậc học.

Thứ mười một, học sinh sinh viên hàng năm được nghỉ học, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

Thứ mười hai, học sinh sinh viên được quyền xin thôi học hoặc nghỉ học có thời hạn (trong phạm vi quy chế học tập, thi, rà soát) vì lý do tư nhân (hoàn cảnh gia đình khó khăn, sức khỏe, đi học tự túc ở nước ngoài,…). Trong những trường hợp này học sinh sinh viên phải tự làm đơn trình Hiệu trưởng xem xét quyết định.

Thứ mười ba, trong phạm vi một trường nếu như trình tự, chương trình và nội dung huấn luyện cho phép, được chuyển đổi ngành học với điều kiện:

+ Đã học xong năm thứ nhất, xong năm đầu của giai đoạn II tại những trường tuyển theo ngành và huấn luyện theo hai giai đoạn và đủ điểm xét tuyển quy định đối với thí sinh dự thi vào ngành đó trong kỳ thi tuyển sinh vào giai đoạn I và giai đoạn II.

+ Đã học xong năm thứ nhất hoặc học ở những trường không thi tuyển theo ngành hoặc chưa thực hiện trình tự huấn luyện hai giai đoạn.

+ Có đơn xin thay đổi ngành học với những lý do chính đáng và được Hiệu trưởng chấp nhận.

Nghĩa vụ của học sinh sinh viên:

Thứ nhất: nghiêm túc chấp hành pháp luật, những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, những quy chế và nội quy hiện hành của Bộ Giáo dục và huấn luyện, những cơ quan chủ quản của trường

Trong học tập rèn luyện học sinh sinh viên phải:

+ Nộp đầy đủ những loại hồ sơ cần thiết theo quy định ghi trong giấy triệu tập khi tới trường.

+ Có mặt trong thời hạn quy định ghi trong giấy triệu tập tới trường.

+ Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe khi mới vào trường và khám sức khỏe định kì trong thời gian học tập theo quy định của Thông tư Liên Bộ Y tế – Đại học THCN và DN (nay là Bộ Giáo dục và huấn luyện).

+ Thực hiện đầy đủ quy chế và nội quy về học tập, thực tập. Không được tự ý nghỉ học, nghỉ thực tập, khi chưa được phép của trường. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong học tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác thi, thực tập, trực hộ nhờ hoặc làm hộ bài tập lớn, đồ án, luận văn tốt nghiệp.

+ Lễ phép đối với thầy cô giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ trong trường.

+ nghiêm túc chấp hành luật quân dịch, nhất là khi có lệnh điều động tham gia huấn luyện sĩ quan dự bị trong quá trình học tập ở trường hoặc phục vụ trong những lực lượng vũ trang sau khi tốt nghiệp.

+ Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường. nếu như làm mất mát, hư hỏng phải bồi thường thiệt hại.

+ Đóng học phí đầy đủ trong thời hạn quy định của nhà trường, nếu như thuộc diện đóng học phí.

+ Tham gia đóng góp lao động công ích xây dựng nhà trường.

+ Khi có nhu cầu phân công công việc, học sinh sinh viên tốt nghiệp đều phải nghiêm túc chấp hành sự phân công tới làm việc tại nơi quy định trong một thời gian nhất định. nếu như không chấp hành phải bồi thường hoàn toàn kinh phí huấn luyện cho trường, (trừ phần học phí đã đóng góp trong quá trình huấn luyện). những người trả lại đầy đủ kinh phí huấn luyện có thể tìm nơi làm việc theo ý muốn, ngay cả khi có nhu cầu phân công công việc. những người đang học tại những trường huấn luyện có nguyện vọng xin đi trú ngụ nước ngoài phải bồi thường kinh phí huấn luyện cho trường.

Thứ hai, trong sinh hoạt và tham gia những hoạt động xã hội:

+ Học sinh sinh viên nội trú phải chấp hành nghiêm túc nội quy ký túc xá, thực hiện đầy đủ những cam kết ghi được trong hợp đồng với phòng ban quản lý ký túc xá. Đóng lệ phí ký túc xá đầy đủ và đúng hạn.

+ Nghiêm cấm học sinh sinh viên tích trữ vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, những loại hóa chất độc hại khác và hàng lậu.

+ Nghiêm cấm học sinh sinh viên đánh bạc, tiêm chích, hút thuốc phiện, say rượu, lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy và những biểu hiện vi phạm đạo đức khác.

+ Học sinh sinh viên không được tự ý thành lập hoặc tham gia hoạt động trong những hội, những tổ chức chính trị và những hoạt động mang tính chất chính trị khác khi chưa được phép của Hiệu trưởng và những cơ quan có thẩm quyền theo luật định.

+ Học sinh sinh viên không được làm điều gì tác động tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường, ngoài xã hội và trong những ký túc xá. Thực hiện nếp sống văn minh lành mạnh.

Câu 2: Theo anh/chị khởi nghiệp là gì? Vai trò của cơ sở huấn luyện trong những giai đoạn khởi nghiệp? mô phỏng hệ sinh thái khởi nghiệp trường đại học?

Câu trả lời gợi ý:

Khái niệm về khởi nghiệp

Khởi nghiệp là việc khởi đầu một công việc kinh doanh. Có thể chia ba loại hình khởi nghiệp khác nhau: khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội. Hai loại hình khởi nghiệp vừa và nhỏ; và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khác nhau cơ bản trên bốn tiêu chí cơ bản: mục đích khởi nghiệp, trình tự, thị trường mục tiêu, hàm lượng đổi mới sáng tạo, và tiềm năng tăng trưởng. Riêng với loại hình khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội, do tính chất linh hoạt về mặt phương thức pháp lý, khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội khác nhau cơ bản với khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về mục tiêu khởi nghiệp (thăng bằng giữa lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội).

Vai trò của trường đại học trong những giai đoạn khởi nghiệp:

Founder Institute (tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tiếng tăm của Mỹ thành lập năm 2009) đã xây dựng một mô phỏng đi theo ba giai đoạn phát triển chính của khởi nghiệp sáng tạo. Theo đó, trường đại học đóng vai trò quan trọng trong cả ba giai đoạn chính: hình thành ý tưởng; phát triển sản phẩm và tăng trưởng.

Trong giai đoạn trước tiên, nhà trường mà cụ thể là giảng viên và những đơn vị hỗ trợ đóng vai trò là những người truyền cảm hứng, phân phối thông tin, giới thiệu những thành công, tiêu biểu, kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển đội nhóm thông qua xúc tiến hợp tác liên ngành trong sinh viên.

Khi doanh nghiệp khởi nghiệp có sản phẩm/dịch vụ, nhà trường cần phân phối những tri thức cơ bản cần thiết về kinh doanh như pháp luật, thuế, kế toán cho tới những hỗ trợ về nơi làm việc cho những nhà sáng lập doanh nghiệp.

Đối với giai đoạn ba khi hệ sinh thái có rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển tốt, trường đại học cần đóng vai trò tiên phong phân phối những tài năng kinh doanh, nguồn lực chất lượng tốt với tư duy, kỹ năng và trải nghiệm hữu ích để doanh nghiệp tăng trưởng vững bền.

mô phỏng hệ sinh thái khởi nghiệp ở những trường đại học:

Hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học gồm những cấu phần cơ bản sau:

+ những chính sách khuyến khích sáng tạo và khởi nghiệp cùng với văn hóa khuyến khích sáng tạo kinh doanh. Sản phẩm của chính sách hỗ trợ thể hiện từ việc thành lập trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tới thành lập trung tâm chuyển giao công nghệ hay việc đầu tư con người và nguồn lực để hình thành những chương trình, cơ quan, hạ tầng hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp trong đại học.

+ những chương trình ươm tạo, huấn luyện, cố vấn, hội thảo về sáng tạo và khởi nghiệp.

+ những hoạt động kết nối doanh nghiệp, với thị trường, với những hoạt động thương nghiệp hóa.

+ những hoạt động kết nối với nhà đầu tư, nhà tài trợ cho những mô phỏng khởi nghiệp được ươm tạo.

+ Cơ sở hạ tầng để tổ chức những hoạt động hỗ trợ sáng tạo và khởi nghiệp, ban đầu có thể là không gian làm việc chung, tiếp theo những trường có thể bổ sung thêm xưởng thiết kế mẫu tổng hợp hay những phòng thử nghiệm chuyên ngành để tổ chức nghiên cứu và phát triển sản phẩm thương nghiệp theo từng ngành công nghệ. Sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học, doanh nghiệp khởi nghiệp Chương trình ươm tạo Nhà đầu tư Doanh nghiệp. Thị trường Cơ sở hạ tầng hỗ trợ Chính sách hỗ trợ, Văn hóa khởi nghiệp thời kì 4.0 tổ công việc triển khai đề án 1665 cấu phần của hệ thống hỗ trợ sáng tạo và khởi nghiệp trong trường đại học cũng có những cấp độ khác nhau tương ứng với những giai đoạn phát triển như trình bày.

Câu 3: Nhận thức của anh/chị về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Câu trả lời gợi ý:

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà đạo đức học lỗi lạc mà còn là một tấm gương đạo đức vô song. Chính điều này đã đem lại cho tư tưởng và tấm gương đạo đức của người có một sức sống mãnh liệt và sự động viên lớn lao không chỉ với nhân dân Việt Nam mà còn cả với nhân dân toàn cầu trong cuộc đấu tranh vì dân chủ và tiến bộ xã hội. Để trở thành người có ích cho xã hội, người chủ tương lai của nước nhà thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên, thanh niên trí thức nói riêng cần phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dưới đây là một số nội dung:

Một là, học trung với với, hiếu với nhân dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp phóng thích dân tộc, phóng thích giai cấp phóng thích con người. Tấm gương vì nước, vì dân suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp phóng thích dân tộc, phóng thích xã hội, phóng thích con người của Hồ Chí Minh đã được nhân dân toàn cầu và bạn bè quốc tế thừa nhận và kính phục.

Hai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đòi riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

Ba là, học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân và tận tình, hết sức phục vụ nhân dân; luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người. Hồ Chí Minh có tình thương yêu mênh mông đối với con người. Tình thương đó gắn liền với niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh và trí tuệ của nhân dân.

Bốn là, học tấm gương về ý chí và nghị lực ý thức to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt được mục đích cuộc sống. Trong tình hình ngày nay để phong trào “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của sinh viên có hiệu quả đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều nhân tố: sự giáo dục và việc tự tu dưỡng, rèn luyện của sinh viên; sự nêu gương của mọi người trong xã hội, của bố mẹ trong gia đình, của cán bộ, đảng viên, của thầy, cô giáo, những cán bộ quản lý giáo dục và sự hướng dẫn của dư luận xã hộ và pháp luật. nếu như khinh thường một trong những nhân tố trên, việc học tập và rèn luyện sẽ khó đạt được kết quả như mong muốn.

Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên

thắc mắc: Anh (chị) hãy nêu những suy nghĩ của mình về những nội dung được học tập trong “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên (HSSV)”. từ đó có thể nêu những kiến nghị của bản thân mình đối với nhà trường về cách tổ chức lớp học và nội dung chương trình học tập.Bài làm:Từ khi bước chân vào trường, chúng ta được tiếp xúc và sinh hoạt trong một môi trường hoàn toàn mới. Ngay trong những ngày trước tiên bước vào trường, chúng ta được học tập trong “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV niên học 2017 – 2018 ”. Nội dung chủ yếu của tuần sinh hoạt này chúng ta được hướng tới: quyết nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện quyết nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và huấn luyện; chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tuyên truyền về những ý kiến của Đảng trong những kết luận, quyết nghị của Hội nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quán triệt những vấn đề về tình hình kinh tế – xã hội ở địa phương và quyết nghị đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia trong 5 năm (giai đoạn 2016-2021).

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và huấn luyện về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục. Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017: về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV thích hợp ngành huấn luyện và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn ngày nay.

Đồng thời sinh hoạt những nội dung về giáo dục an toàn giao thông, giáo dục nam nữ và phòng chống tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/sida, pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và những tệ nạn xã hội khác; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của toàn cầu, của quốc gia và của địa phương thời gian qua. Cũng trong tuần sinh hoạt này, chúng ta được truyền tải những thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của toàn cầu, của quốc gia, thuận lợi và thách thức đối với thế hệ trẻ khi quốc gia hội nhập sâu rộng với khu vực và toàn cầu.

Trong những Quy chế, quy định về công việc HSSV, chúng ta được học về quyền và nghĩa vụ của HSSV: Mỗi HS – SV trước hết là một công dân có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định trong Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trong những đạo luật hiện hành. Trong những trường huấn luyện công dân học sinh, sinh viên còn có những quyền và nghĩa vụ sau:

Quyền của học sinh, sinh viên:

1. Được nhận vào học đúng ngành nghề đã đăng ký dự tuyển nếu như:

  • Đủ điều kiện dự thi.
  • Đủ những điều kiện xét tuyển do hội đồng tuyển sinh trường quy định cho mỗi khoá tuyển sinh và từng ngành nghề.

2. nếu như trường có mục tiêu tuyển sinh đi học nước ngoài theo những hiệp nghị Nhà nước, sinh viên, học sinh có nguyện vọng và có đủ những điều kiện quy định, được quyền đăng ký vào diện dự tuyển đi học nước ngoài theo quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài hiện hành của Bộ Giáo dục và huấn luyện.

3. Được sử dụng thư viện, những trang thiết bị và phương tiện phục vụ học tập, thử nghiệm, nghiên cứu khoa học để tăng trình độ theo quy định của trường.

4. HS – SV, sau khi đăng ký chính thức và được trường đang học cho phép, thì được khuyến khích học tập theo chương trình tư nhân, học vượt thời hạn quy định, cùng một lúc ở nhiều ngành trong một trường và nhiều trường, thi lấy nhiều bằng, học thêm ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học, thi học sinh, sinh viên giỏi.

5. Trong thời gian học tập, HS – SV hệ chính quy thừa hưởng quyền lợi vật chất và ý thức theo chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước như: tạm hoãn thực hiện quân dịch trong thời bình (đối với HS – SV nam), được cấp học bổng khuyến khích, nếu như đạt được tiêu chuẩn quy định. HS – SV thuộc diện chính sách xã hội thừa hưởng trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí. HS – SV nghèo vượt khó học tập có thể được xem xét miễn giảm học phí, được trợ cấp khó khăn tuỳ theo điều kiện của trường, HS – SV đạt loại giỏi, ngoài học bổng khuyến khích do ngân sách Nhà nước cấp, còn thừa hưởng những loại học bổng khuyến khích tài năng khác do những tổ chức, những tư nhân tài trợ cho trường.

6. HS – SV được nhà trường phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, về chế độ chính sách của nhà Nước có liên quan tới HS – SV; được đóng góp ý kiến với Hiệu trưởng về mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp huấn luyện, được phản chiếu nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng khắc phục những vấn đề có liên quan tới tư nhân và tập thể HS – SV như học tập, môi trường huấn luyện, ăn, ở, sinh hoạt và những mặt trong đời sống ý thức.

7. HS – SV được chăm lo, bảo vệ sức khỏe theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

8. HS – SV được quyền cử đại diện vào những Hội đồng trường, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng xét học bổng và những hội đồng khác của trường có liên quan tới HS – SV. HS – SV được khuyến khích và tạo điều kiện hoạt động trong những tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, tham gia những tổ chức tự quản của HS – SV, những hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài trường, những hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, thích hợp với mục tiêu huấn luyện của trường.

9. HS – SV được nhà trường viện trợ để tìm việc làm khi ra trường (giới thiệu nhu cầu xã hội, cơ sở cần tuyển lao động, cấp giấy giới thiệu, hồ sơ để HS – SV tự tìm việc làm). HS – SV đạt loại khá, giỏi mà trong quá trình học tập ở trường không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên được nhà trường ưu tiên trong giới thiệu tìm việc làm.

10. Khi tốt nghiệp đạt loại giỏi, nếu như có nguyện vọng, HS – SV được nhà trường xem xét học chuyển tiếp ở những cấp, bậc học cao hơn theo quy chế tuyển sinh hiện hành của những cấp, bậc học.

11. HS – SV hàng năm được nghỉ học, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

12. HS – SV được quyền xin thôi học hoặc nghỉ học có thời hạn (trong phạm vi quy chế học tập, thi, rà soát) vì lý do tư nhân (hoàn cảnh gia đình khó khăn, sức khoẻ, đi học tự túc ở nước ngoài…). Trong những trường hợp này HS – SV phải tự làm đơn trình Hiệu trưởng xem xét quyết định.

13. Trong phạm vi một trường nếu như trình tự, chương trình và nội dung huấn luyện cho phép, được chuyển đổi ngành học với điều kiện:

  • Đã học xong năm thứ nhất, xong năm đầu của giai đoạn II tại những trường tuyển theo ngành và huấn luyện theo 2 giai đoạn và đủ điểm xét tuyển quy định đối với thí sinh dự thi vào ngành đó trong kỳ thi tuyển sinh vào giai đoạn I và giai đoạn II.
  • Đã học xong năm thứ nhất hoặc học ở những trường không thi tuyển theo ngành hoặc chưa thực hiện trình tự huấn luyện 2 giai đoạn.
  • Có đơn xin thay đổi ngành học với những lý do chính đáng và được Hiệu trưởng chấp nhận.

Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân hệ vừa học vừa làm

thắc mắc: Theo Anh (Chị) phải làm những gì, làm thế nào để hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của người học viên hệ VLVH?

Qua thời gian học tập, lĩnh hội, tìm hiểu sâu sắc những nội dung trong Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên do nhà trường tổ chức và bản thân em đã tiếp thu, chấp hành trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan đơn vị công việc. Là một học viên rất vinh dự và tự hào được tham gia học tập dưới mái trường Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang, ngay từ khi trúng tuyển vào ngành học em đã có ý thức về nhiệm vụ của mình phải làm gì? Làm thế nào? để hoàn thành tốt trách nhiệm của một người học viên. Theo ý kiến và phương châm của em để hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của người học viên hệ huấn luyện VLVH, cần thực hiện tốt những nội dung sau đây:

1. Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy chế, nội quy, điều lệ nhà trường; sử dụng thẻ học viên đúng quy định của nhà trường.

2. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường; kết đoàn, viện trợ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn minh.

3. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.

4. Thực hiện nhiệm vụ học tập, tu dưỡng theo chương trình, kế hoạch giáo dục, huấn luyện của nhà trường; bảo đảm thời gian lên lớp, chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo đức, lối sống.

5. Đóng học phí đúng thời hạn theo quy định.

6. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và những hoạt động khác của học viên, cán bộ, giảng viên, thầy giáo; kịp thời báo cáo với bộ môn, khoa, phòng chức năng, Hiệu trưởng nhà trường hoặc những cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của học viên, cán bộ, giảng viên, thầy giáo trong trường.

7. Tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm và những tệ nạn xã hội khác.

Cụ thể là: Phải kiểu mẫu chấp hành và vận động mọi người thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như quan lăn tay đạo của Đảng về Giáo dục và huấn luyện. Thực hiện đúng theo những quy chế, nội quy, điều lệ nhà trường. Thường xuyên cập nhật, tích cực học tập, nghiên cứu, tự rèn luyện để tăng năng lực học tập, công việc và bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Sử dụng thẻ học viên đúng mục đích, đúng quy định của nhà trường.

Không xúc phạm phẩm giá, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường và học viên khác. Trong giao tiếp với thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường và học viên khác phải lịch thiệp thích hợp với chuẩn mực đạo đức, nét tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trân trọng và giữ gìn phẩm giá, đạo đức của học viên, nhà giáo, kết đoàn, viện trợ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn minh.

Sử dụng tài sản của nhà trường theo đúng quy định, tuân thủ những nguyên tắc sử dụng, vận hành những phương tiện thiết bị trong nhà trường, khai thác có hiệu quả và phục vụ tốt nhất cho hoạt động học tập nghiên cứu. Coi trọng việc bảo vệ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc, tích cực nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo đúng chương trình kế hoạch huấn luyện của nhà trường; tham gia đủ số tiết học, thời gian trên lớp.Chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo đức, lối sống. Không Gian lận trong học tập, rà soát, thi cử như: học, rà soát, thi hộ hoặc nhờ người khác học, rà soát, thi hộ; quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi trái quy định; sao chép tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức học, rà soát, thi hộ hoặc những hành vi gian lận khác.

Tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm và những tệ nạn xã hội khác, đặc biệt trong trường học. Không hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi tới lớp. Gây rối an ninh, trật tự trong trường hoặc nơi công cộng. Đánh bạc dưới mọi phương thức. những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tham gia những hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài nhà trường theo quy định của pháp luật; những hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao lành mạnh, thích hợp với mục tiêu huấn luyện của nhà trường

Ngoài việc thực hiện tốt những nhiệm vụ nêu trên, là một học viên đồng thời cũng là một nhà giáo cần phải thực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao tại cơ quan đơn vị công việc; những quy định, nhiệm vụ chính trị tại của địa phương.

Trên đây là bản thu hoạch về nhận thức và phương châm thực hiện của tư nhân em sau khi khi tham tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên. Kính mong được ban lãnh đạo và những phòng, ban và những thầy cô giáo góp ý bổ sung để bản thân em hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách của người học viên.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Cách viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân

niên học 201.. – 201…

Họ và tên sinh viên:…………………………………………………………………..

Sinh ngày:…………………………… Số điện thoại:……………………………..

Sinh viên lớp:………………………… Khoa:……………………………………….

1. Lý do anh/chị chọn lựa cơ sở huấn luyện (Trường Đại Học………………)?

2. Anh/chị sẽ làm gì để thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao ý thức trách nhiệm, chống chủ nghĩa tư nhân, nói đi đôi với làm”?

3. Anh chị sẽ làm gì để thực hiện tốt những nội dung, yêu cầu trong huấn luyện theo hệ thống tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội?

4. Anh/chị hiểu thế nào về chủ quyền biển, hải đảo và chiến lược biển của Việt Nam? Suy nghĩ của anh/chị trong việc tàu thăm dò Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông?

5. Anh/chị phải làm gì để góp phần làm tốt công việc: giáo dục pháp luật, giáo dục nam nữ, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/sida, phòng, chống tội phạm và những tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; giáo dục ATGT; đảm bảo ANTT trong Trường Đại học?

6. Anh/chị cần hành động thế nào để góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT; thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; vận động người học khác thực hiện tốt văn hoá khi tham gia giao thông: tự giác chấp hành pháp luật về ATGT; chủ động nhường đường, thân thiện với người đồng hành; không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi; hạn chế sử dụng còi, sẵn sàng viện trợ người bị TNGT; mặc áo phao khi đi đò?

7. Anh/chị cho biết những chế độ, chính sách của Nhà nước ta đối với người học ngày nay? Anh/chị thuộc đối tượng chính sách nào?

8. Anh/chị cho biết quyền và nghĩa vụ của người học? ngày nay, người học đang thực hiện những Quy chế nào?

9. Anh/chị hãy dự thảo sơ lược Kế hoạch học tập và sinh hoạt Đoàn TN, Hội SV trong suốt khóa học?

* Ghi chú: Yêu cầu viết tay, viết ngắn gọn, súc tích, mạch lạc.

Ngày ……. tháng……. năm …….

                                                                                          Sinh viên                                                                                            (Ký, ghi rõ họ và tên)

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: pgddttramtau.edu.vn

Bạn thấy bài viết Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân niên học 2021 – 2022 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân niên học 2021 – 2022 bên dưới để pgddttramtau.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: pgddttramtau.edu.vn của PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN TRẠM TẤU

Nhớ để nguồn bài viết này: Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân niên học 2021 – 2022 của website pgddttramtau.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Danh Mục: Soạn Văn

Tham Khảo Thêm:  Đề tham khảo 2022 môn Ngữ Văn (Đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Ngữ Văn)

Related Posts

Bài 5 trang 206 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Bạn đang xem: Bài 5 trang 206 SGK Ngữ văn 9 tập 1 TRONG pgddttramtau.edu.vn Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 5 trang 206 SGK Ngữ…

KINH NGHIỆM lựa chọn TRƯỜNG QUỐC TẾ CHO CON

Bạn đang xem: KINH NGHIỆM CHỌN TRƯỜNG QUỐC TẾ CHO CON BẠN TRONG pgddttramtau.edu.vn Bí quyết chọn trường quốc tế cho con Chia sẻ kinh nghiệm chọn…

UỐNG BAO NHIÊU CHAI BIA THÌ BỊ PHẠT

Bạn đang xem: Uống bao nhiêu chai bia thì bị phạt? TRONG pgddttramtau.edu.vn Nồng độ cồn bao nhiêu thì bị phạt? Bạn có biết, dù chỉ uống…

Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học – Ngữ Văn 12

Bạn đang xem: Viết bài Tập làm văn số 5: Nghị luận văn học – Ngữ Văn 12 TRONG pgddttramtau.edu.vn Các thầy cô giáo trường THPT Chuyên…

Cảm nhận bài thơ Nhớ rừng (dàn ý – 7 mẫu)

Bạn đang xem: Cảm nhận bài thơ Nhớ rừng (dàn ý – 7 mẫu) tại pgddttramtau.edu.vn Bài văn Cảm nhận bài thơ Nhớ rừng gồm dàn ý…

Dàn ý bình giảng bài thơ Tương tư

Bạn đang xem: Dàn ý cảm nhận về bài thơ Tương Tử TRONG pgddttramtau.edu.vn Bình giảng bài thơ Tương Tử I. Dàn ý cảm nghĩ về bài…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *